Τα προσωπικά σας δεδομένα προστατεύονται σύμφωνα με τους όρους της ελληνικής νομοθεσίας και ιδίως του ν. 2472/1997. Επίσης, το σύνολο των δεδομένων και των συναλλαγών σας διέπονται από τις αρχές του απορρήτου των επικοινωνιών (ηλεκτρονικών και μη) και λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία και τη διασφάλιση του απορρήτου αυτών κατά την εκτέλεση των συναλλαγών.

Τα προσωπικά σας δεδομένα ουδέποτε γνωστοποιούνται σε τρίτους.

Τα προσωπικά στοιχεία που συλλέγει το e-tacho.gr, (όνομα, επίθετο, τηλέφωνο, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση αποστολής προϊόντων κλπ.) χρησιμοποιούνται κατά κανόνα για να διεκπεραιωθούν οι παραγγελίες σας και για την ενημέρωση σας.

Το e-tacho.gr διατηρεί αρχεία με τα στοιχεία αυτά αποκλειστικά για λόγους επικοινωνίας, στατιστικούς και βελτίωσης των υπηρεσιών του για να σας παρέχει τη μέγιστη υποστήριξη και λαμβάνετε πάντα την καλύτερη εξυπηρέτηση. Ο χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με την εταιρεία μας και να προβεί στην αλλαγή των προσωπικών του δεδομένων ή στην ολική διαγραφή του λογαριασμού του.